Kiedy sporządzić raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

raport

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy opracować dla inwestycji w ramach dwóch grup przedsięwzięć:

I grupa to inwestycje mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Do tej kategorii przedsięwzięć zostały zaliczone min:

 • instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania: produktów lub półproduktów chemii organicznej, produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, materiałów wybuchowych,
 • instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych,
 • elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW
 • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • autostrady i drogi ekspresowe,
 • zakłady metalurgiczne, koksownie, cementownie, papiernie, zbiorniki na paliwo,
 • zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) wody,
 • budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m,
 • strzępiarki złomu,
 • zakłady przetwarzania zużytych akumulatorów, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • składowiska odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000,
 • chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);

II grupa to zadania mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Dla tej grupy właściwy organ stwierdził obowiązek dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 • sytuacja ta ma miejsce, kiedy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej po analizie karaty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdza konieczność opracowania raportu ooś np. ze względu na umiejscowienie inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody (Natura 2000).

Szczegółowy wykaz inwestycji objętych obowiązkiem sporządzenia raportu ooś określa § 2 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)