Kiedy należy wykonać operat wodnoprawny

woda

Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny jest najważniejszym i obligatoryjnym załącznikiem (opracowaniem), wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Przedstawione w nim analizy (mi.n środowiska) oraz rozwiązania techniczne mają za zadanie w sposób jasny i zgodny z obowiązującymi przepisami opis inwestycję, która wymaga właściwego pozwolenia.

Przykładowymi inwestycjami dla, których będzie trzeba sporządzić operat są: myjnia samochodowa, budowa stawu rekreacyjnego o wymiarach powyżej 500 m2 i 2 m głębokości, budowa czy na przykład pomostu. Wykaz wszystkich przypadków kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne reguluje art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U.2018.0.2268) i sią nimi mi.n.:

 • usługi wodne (np. odbiór i oczyszczanie ścieków)
 • szczególne korzystanie z wód (min. nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę)
 • długotrwałe obniżenie poziom u zwierciadła wody podziemnej;
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wykonanie urządzeń wodnych (stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji )
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowa nie nowych koryt cieków naturalnych;
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • b) nowych obiektów budowlanych;
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne