Kiedy trzeba sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia

karta

kartę informacyjną przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia (tzw. KIP) powinna obligatoryjnie zostać sporządzona dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to bardzo szeroka grupa inwestycji do, której zalicza się ponad 100 rodzajów inwestycji obejmujących takie płaszczyzny jak:

 • gospodarka wodna (obejmująca także rolnictwo),
 • leśnictwo i rolnictwo (hodowla zwierząt),
 • magazynowanie,
 • odpady i ścieki,
 • branże przemysłową w następujących dziedzinach: chemicznej, drzewno-papierniczej, energetycznej ( także energetyka jądrowa), przemysłu lekkiego, mechanicznego, mineralnego, spożywczego i wydobywczego,
 • rekreacja i turystyka,
 • systemy transportowe,
 • zabudowa

Karta do decyzji środowiskowej

Do przedsięwzięć dla, których kip jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zalicza się m.in.:

 • instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego,
 • elektrownie wodne (zarówno śródlądowe jak i morskie),
 • instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach (kotły centralnego ogrzewania, cysterny, kadzie i pojemniki metalowe na skroplony lub sprężony gaz),
 • instalacje do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę – tzw. węzły betoniarskie,
 • instalacje do produkcji mas bitumicznych (smoły, asfalty, paki),
 • instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli,
 • tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok,
 • zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą z podziałem na objętą MPZP i nie,
 • garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,2ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody i 0,5 ha na pozostałych,
 • rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową,
 • oraz inne.

Enumeratywny spis przedsięwzięć dla, których należy opracować kartę informacyjną znajduję się w § 3 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)