Do jakich opracowań sporządzamy inwentaryzację przyrodniczą inwentaryzację przyrodniczą

drzewo

Inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest jednym z wielu niezbędnych elementów w procesach inwestycyjnych w tym także przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Może być także wymagania do planowanej wycinki drzew czy wykonaniu prac budowlano remontowych związanych termomodernizacji budynku. Listę opracowań, wniosków i dokumentów do, których należy sporządzić inwentaryzację przyrodniczą zamieszczono poniżej:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia

  Zakres i treść karty określa art. 62 a Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa ooś), gdzie jednym z obowiązkowych elementów opracowania jest szczegółowy opis powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

 • raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ponowna ocenia oddziaływania na środowisko

  Wyżej przywołana Ustawa ooś także dla dokumentacji jaką jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia obligatoryjnie wskazuje szereg wymogów dotyczących środowiska, których to bez wykonania kompleksowego rozpoznania przyrodniczego w terenie nie da się spełnić. Zaliczają się do nich mi. n.:

  • 1. informacje o różnorodności biologicznej,
  • 2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną oraz korytarzy ekologicznych,
  • 3. wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu.

  Powyższy zakres prac należy wykonać także do składanego raportu przy procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

 • wniosek o wycinkę drzew i krzewów oraz zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową

  Każdy przedsiębiorca przed usunięciem drzew/krzewów z terenu planowanej inwestycji powinien pamiętać, iż na wycinkę niektórych gatunków drzew potrzebuje wniosku o wydanie zezwolenia na jego usunięcie. Obowiązkowym załącznikiem do takiego wniosku jest inwentaryzacja zieleni, która ma za zadanie opisać (pomiar i nazwa) planowane do wycinki drzewa oraz wskazać ich położenie na mapie.

Bardzo często zdarza się, iż w trakcie inwentaryzacji drzew lub rozpoznania na terenie inwestycji zostają stwierdzone gatunki chronione grzybów, porostów lub ptaków. W takich przypadkach prawidłowo sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza będzie pomocna i znacznie ułatwi uzyskanie zezwolenia na przeniesienie/ likwidację gatunków chronionych, bez którego nie można rozpocząć faktycznej realizacji inwestycji.