Kiedy należy przygotować wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

decyzja

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej każdorazowo sporządza się dla inwestycji, dla których wydanie decyzji środowiskowej i przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe, oraz takich, przy których jest to fakultatywne zależne od oceny właściwego organu, który prowadzi postępowanie. Wykaz wszystkich rodzajów przedsięwzięć (zamknięty katalog około 150 pozycji) objętych obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a co za tym idzie złożeniem wniosku do właściwego miejscowo organu został wymieniony w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Pierwsza grupa przedsięwzięcia to takie, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla niej obowiązkowo do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej trzeba sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przykładowo możemy do nich zaliczyć : stacje demontażu pojazdów. Natomiast druga kategoria to przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i niezbędnym załącznikiem w tym przypadku będzie karta informacyjna przedsięwzięcia – np. instalacje fotowoltaiczne

Należy pamiętać, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji inwestycyjnych do, których zalicza się min.

 • pozwolenie na budowę;
 • zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • pozwolenie na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • poszczególne koncesje i decyzje wydawanych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • pozwolenie wodnoprawne na: regulację wód; na wykonanie urządzeń wodnych; na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 • zatwierdzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • zmiana lasu na użytek rolny;
 • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;
 • zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • realizacja inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • zezwolenie na założenie lotniska;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.